Track & Trace

Den 5 april 2015 trädde ett EU-direktiv (2008/43/EG) om uppföljningsskyldighet av sprängämnen i kraft. Skyldigheten gäller våra kunder, företag inom sprängämnesbranschen, fysiska eller juridiska personer som har rättigheter till tillverkning, lagring, användning, förflyttning av eller handel med sprängämnen. När uppföljningsskyldigheten träder i kraft måste var och en för egen del se till att kraven i direktivet uppfylls. Ansvaret för sprängämnen och uppföljning av märkning går vidare i leveranskedjan tillsammans med hantering av produkten.

De två nivåerna i kundportalen: CodeBox och ForCodes

För att uppfylla kraven på uppföljning har vi skapat en heltäckande systemlösning för de kunder som använder sprängämnen. Lösningen hjälper oss att smidigt leverera produktspecifika, individuella identifikationsuppgifter till våra kunder. Kunderna får välja den tjänstenivå som lämpar sig bäst för deras behov. Slutanvändarna har varit väldigt involverade vid utveckling av systemet. Alla funktioner har konstruerats för att systemet ska ge maximal nytta och synergi samtidigt som det är tillgängligt för alla.

CodeBox är det enklaste sättet att ta emot och arkivera koduppgifter. Det fungerar som ett e-postprogram och sparar alla koduppgifter i varje leverans i ett format som är enkelt att bläddra i och gå igenom. Sökfunktionen för koder fungerar dygnet runt och den automatiska arkiveringsfunktionen förstör gamla data när arkiveringskravet på tio år har uppfyllts. Inget pappersarkiv behövs, vilket innebär att även säkerhetskopior finns sparade på servern. Det elektroniska arkivet är även skyddat från skadegörelse och olyckor. CodeBox är mycket överskådligt och användaren behöver inga systemkunskaper. Det räcker att kunna öppna en webbläsare och känna till hur processen vid inloggning fungerar.

ForCodes har samma egenskaper som CodeBox, men dess tilläggsfunktioner gör det möjligt att hantera lager och behandla arbetsplatsspecifika koder enligt uppdrag. Med mobilapparaten som kan anslutas till tjänsten garanteras enkel läsning av koder och behandling av uppgifter i realtid. Mobilapparaten är en leasingapparat med programvara som kan användas även i frånkopplat läge (offline mode). Baserat på insamlade data från ForCodes kan kunden skapa rapporter om användningsmängd inom ramen för sin egen uppföljningsprecision. I ForCodes-tjänsten kan företaget ha flera arbetsplatser igång, varav alla kan ha flera användare vars användarrättigheter kan begränsas efter önskemål på varje nivå. I vår tjänst kan man även integrera produktspecifika koduppgifter från andra leverantörer i sameuropeiskt standardformat (FEEM xml).

Mer information

Simon Jönsson
Technical Manager O-Pitblast +46 702 623 249 Skicka e-post »
Michael Hampusson
Regionchef, syd +46 702 673 671 Skicka e-post »