INTEGRITETSPOLICY

Oy Forcit Ab förbinder sig att skydda alla externa intressegruppers integritet. Externa intressegrupper är bl.a. kunder, leverantörer och arbetssökande. Med denna dataskyddsbeskrivning informerar vi representanterna för de externa intressegrupperna om hanteringen av deras personuppgifter.

Registerhållare och kontaktuppgifter:
Oy Forcit Ab (FO-nummer: 0103189-6)
Forcitvägen 37
10900 Hangö 

Forcit Sweden Ab (FO-nummer: 556784-4096) 
Prästgatan 25
SE-713 31 Nora 

Gällande dataskyddet och hanteringen av personuppgifter kan du ställa frågor per e-post till: dataprivacy@forcit.se

Vilka uppgifter samlas:

För vilket ändamål uppgifterna samlas:

Den registrerades rättigheter:

Lagring, skydd och behandling av personuppgifter:
Personuppgifter lagras datatekniskt skyddat och uppgifterna hanteras endast av de personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Vår personal är utbildad i att agera ansvarsfullt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

Vi lagrar personuppgifterna den tid som krävs, för att uppfylla de skyldigheter och behov som finns gällande verksamhet nämnd i denna beskrivning. Personuppgifterna kan raderas eller anonymiseras på begäran av den registrerade, om ingen annan rättslig grund kräver att uppgifterna sparas. T.ex. förutsätter bokföringslagen att
vi sparar vissa uppgifter en längre tid, oberoende om de innehåller personuppgifter eller ej. Vi samlar även loguppgifter, vilka vi sparar den tid som lagen kräver.

Överlämnande av uppgifter till tredje part:
På myndigheters begäran kan vi överlämna personuppgifter till tredje part. Om lagen tillåter det, informerar vi alltid den registrerade om överlämnandet av personuppgifter. I vissa fall kan vi använda en tredje parts tjänster, som kan kräva överförande av personuppgifter för att genomföra den tjänst Forcit införskaffat. Forcit svarar för att dessa tredje parter behandlar personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.


Begäran om personuppgifter och dess radering:
Vi raderar och överlämnar personuppgifter endast på personens egen begäran. Personen bör uppvisa giltig legitimation på vår verksamhetspunkt. För detta ändamål bör tid bokas i förväg genom att sända e-post till adressen: dataprivacy@forcit.se.

Ändringar i dataskyddsbeskrivningen:
Vi meddelar separat om större förändringar i dataskyddshanteringen och/eller -beskrivningen.