F-CORD 10

F-cord 10 är en böjbar, plastbeklädd detonerande stubin. Sprängämnet i stubinen är pentrit (PETN). Beklädnaden är PVC och i F-Cord 10T-stubinen används miljövänligare termoplast.

Pentylstubin används vid både slät- och precisionssprängning när flera hål ska detoneras samtidigt. Vanligtvis inbegriper ovan nämnda arbeten laddningar som är så små att detonationens överföring och förlopp är osäkert utan pentylstubin. Den termoplastbelagda F-Cord 10T, som är populär vid dimensionell stenbrytning, producerar mindre sot men är något mindre flexibel än den PVC-belagda F-Cord 10.

Pentylstubiner används också ovan jord och vid annat sprängningsarbete för att säkerställa att detonationen fortlöper. I dessa fall måste användaren säkerställa att den pentylstubin i fråga är lämplig för den avsedda användningen.