Justering av Sprängmedelspriser 1.11.2022

Information gällande Sprängmedelspriser

Priserna på naturgaser sjunker sakteliga. Detta beroende på ett flertal händelser som påverkar råvarupriserna på framför allt ammoniak och nitrater.

Vi har ett mildare klimat i Europa än vanligen vid denna tidpunkt, Frankrike kan producera el med full effekt från sina kärnkraftverk, Tyskland har mer gas i sina gas-tankar än beräknat. Norge kan leverera mer gas till Europa och är idag den största leverantören av naturgas till Europa samt att det har inkommit båtar.

Alla dessa händelser påverkar vilket har gjort att gaspriserna fortsätter att falla. Om prisbilden är fortsatt stabil eller inte törs vi inte uttala oss om då det fortsatt är ett osäkert läge. Vi har också en valutaeffekt med en svag valuta (SEK) gör att vi inte får full effekt på de råvaruprissänkningarna som nu skett under kort tid.

Sammantagna händelser som är flera har bidragit till att energipriserna har sjunkit vilket i sin tur påverkar priserna på naturgas och framför allt på vår viktigaste råvara ammoniak. Ammoniakpriserna har sjunkit så vi justeras våra priser nedåt på Kemiitti 510 och Kemiitti 610 ut från våra stationer med –20 %. Prisjusteringen införes i Prislista 6/2022.

Samtidigt så har vi leveransproblem med vår viktigaste råvara för dynamittillverkning Nitrocellulosa. Tillverkaren hade en brand vid fabriken i Frankrike vilket föranlett att tillverkningen inte har kommit i gång ännu beroende på myndighetsbeslut. När produktionen beräknas vara i gång igen vet vi inte. Därav så har tillgången minskat samt priset på NC stigit vilket innebär att vi måste justera våra priser på Fordyn.

Läget ser lika ut för alla tillverkare av dynamit och vi kan inte garantera tillgänglighet på Fordyn i slutet av året och i början av nästa år. I ett första skede tillverkar vi inga grövre dimensioner än 50 mm.

Utav denna anledning och stigande råvarupriser är vi tvingade att justera upp priserna på Dynamit- produkter gällande alla dimensioner med + 25 % med anledning av råvaran.

Vi hoppas att läget stabiliseras och att råvarupriserna sjunker ytterligare. Men tyvärr så kan vi inte lova något idag då svängningarna kan ske på väldigt kort tid.

Prisjusteringarna gäller från 2022-11-01 och införes i ny Prislista 6/2022.                                             

 

Mvh,

Ari Kainulainen
VD Forcit Sweden AB

ari.kainulainen@forcit.se